กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบใบรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ซีพีเอฟ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ เภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017 ให้แก่ ห้องปฏิบัติการอาหารของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (นครราชสีมา) ที่ได้รับการรับรองในรายการทดสอบด้านจุลชีววิทยา และเคมีในชนิดตัวอย่างอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง โดยมี ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารสำนักงาน โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (นครราชสีมา) 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการอาหารของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (นครราชสีมา) เป็นห้องปฏิบัติการหนึ่งของซีพีเอฟ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไก่เนื้อครบวงจรส่งออก มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยกระบวนการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารสามารถสอบกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสู่ผู้บริโภค การได้รับการรับรองในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพจนได้รับความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งจะส่งผลให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเพิ่มรายได้เข้าประเทศ จากการขายสินค้าที่มีมาตรฐานไปยังตลาดโลก ที่สำคัญ คือ เกิดประโยชน์ต่อการเจรจากับคู่ค้าในการที่ต้องยอมรับ ร่วมในผลการทดสอบที่รายงานโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยไม่ต้องทดสอบซ้ำ (Accredited Once, Accepted Everywhere)