กรมชลฯ เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เปิดทางรับน้ำเหนือ เสร็จกลางเดือนส.ค.นี้

อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมชลประทาน ที่จะต้องเตรียมเปิดทางรอน้ำระบาย เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกชุกจากพายุที่ก่อตัวและเคลื่อนตัวผ่านไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก.ค.ที่ผ่านมา

แผนบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิดความล่าช้า สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่การทำงานได้อย่างครอบคลุมทุกลุ่มน้ำ ตลอดจนการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยอาศัยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งตรวจพบปริมาณผักตบชวาและวัชพืชจำนวนหลายแสนตัน ลอยปกคลุมกีดขวางอยู่ในหลายเส้นทาง

กรมชลประทาน จึงมีหน้าที่สำคัญที่ต้องกำจัดผักตบชวา และวัชพืชเหล่านี้ เพื่อเปิดทางน้ำไหล รองรับน้ำเหนือที่จะไหล่บ่าลงมา

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อทำให้บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำภาคกลาง สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

โดยคาดว่า กรมชลประทานจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้ตามแผนงาน