กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะสมุย ลดปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะสมุย โดยมี นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ เกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับโลก มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง ทำให้มีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การท่องเที่ยว น้ำเค็มรุกล้ำ และปัญหาน้ำเน่าเสีย

กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดทะเล โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลิปะใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสระเกศ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าละไม มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตร ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองวัดทะเล ประตูระบายน้ำคลองแม่น้ำ ประตูระบายน้ำคลองหน้าพระลาน ประตูระบายน้ำคลองพังเพ ประตูระบายน้ำคลองลิปะใหญ่ ประตูระบายน้ำคลองสระเกศ ประตูระบายน้ำคลองละไม ประตูระบายน้ำคลองเหลง และประตูระบายน้ำคลองท่าเร็ต โดยในปี 2566 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนในการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลิปะใหญ่และประตูระบายน้ำคลองหน้าพระลาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตรและเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต