กรมชลฯ เดินหน้าบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำ (การผันน้ำทางทิศตะวันออก) กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา

ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

นายประพิศ กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง โดยการตัดยอดน้ำส่วนหนึ่งผ่านคลองแนวขวาง อาทิ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวาสายล่าง คลองบางขนาก คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองสำโรง เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือจะใช้คลองแนวดิ่งรับน้ำตามศักยภาพของคลอง รวมทั้งใช้สถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ตลอดแนวคลองชายทะเล 12 สถานี ระบายออกสู่ทะเลตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กำหนดเกณฑ์ระดับน้ำในการควบคุมการปิด-เปิด สถานีสูบน้ำในพื้นที่ กทม. ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองหกวาสายล่าง สถานีสูบน้ำหนองจอก สถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์ และสถานีสูบน้ำเปรมใต้รังสิต ช่วยระบายน้ำออกสู่ทะเลอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว กรมชลประทานมีแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งสิ้น 9 แผน เป็นงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 6 แผน ดังนี้ งานปรับปรุงระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ดำเนินการระหว่างปี 2560-2569 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 21 ,งานปรับปรุงระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ดำเนินการระหว่างปี 2563-2569 ผลการดำเนินงานร้อยละ 6 ,งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ดำเนินการระหว่างปี 2561-2567 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 75 ,การบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ดำเนินการระหว่าง ปี 2560-2569 ผลงานก้าวหน้า ร้อยละ 80 ,โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ดำเนินการระหว่าง ปี 2562-2566 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 20 และ งานพื้นที่รับน้ำนอง ดำเนินการระหว่าง ปี 2561-2568 ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 31

นอกจากนี้ ยังมีแผนงานบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่จะดำเนินการในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ โครงการคลองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก(คลองชัยนาท-ป่าสัก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ กนช. ให้ความเห็นชอบ และเสนอ ครม.อนุมัติดำเนินโครงการฯตามลำดับ ส่วนโครงการคลองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก(ป่าสัก-อ่าวไทย)อยู่ระหว่างออกแบบ หากสามารถดำเนินการโครงการต่างๆดังที่กล่าวมาทั้งหมดได้จนแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้เป็นอย่างมาก