กรมชลฯ สั่งเร่งใช้จ่ายงบ ช่วยกระตุ้นการลงทุน พร้อมเดินหน้าก่อสร้างตามงบปีหน้า 7 หมื่นล้าน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่  23 กรกฎาคม 2564 กรมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 74,106.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 47,251.85 ล้านบาท คิดเป็น 63.76%  ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 20.91% โดยจำแนกเป็นงบประจำ 7,929.34 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,252.50 ล้านบาท คิดเป็น 78.85% ต่ำกว่าเป้าหมาย 7.82% และงบลงทุน 66,177.64 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 40,999.35 ล้านบาท คิดเป็น 61.95% ต่ำกว่าเป้าหมาย 14.72%

“ดังนั้น ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาลกำหนด ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะงบลงทุน เนื่องจากมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ แม้ว่ากรมจะมีการเบิกจ่ายภาพรวม และงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ยังสามารถเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 65% และ 62.45% ตามลำดับ”

สำหรับความคืบหน้าโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,224.83 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 384 รายการ ประกอบด้วย 1 โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และจำแนกเป็น 2 โครงการย่อย คือ (1) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน จำนวน 354 รายการ งบประมาณ 4,069.05 ล้านบาท และ (2) โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม จำนวน 30 รายการ งบประมาณ 155.78 ล้านบาท โดยมติ ครม. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ทุกรายการ

ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการ 18 รายการ คิดเป็น 4.69% อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 รายการ คิดเป็น 3.65% อยู่ระหว่างดำเนินการ 346 รายการ คิดเป็น 90.10% แล้วเสร็จ 3 รายการ คิดเป็น 0.78% และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็น 0.78% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2564 เพื่อดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 19,667 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 209,653 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 26.98 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนรับประโยชน์ 64,952 ครัวเรือน และจ้างแรงงาน 9,716 คน

นายประพิศ กล่าวว่า งบประมาณปี 2565 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมประมาณ 77,268.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.26% จากปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับวงเงิน 74,106.97 ล้านบาท กรมชลประทานได้รับงบลงทุนประมาณ 7 หมื่นล้านบาท เพื่อมุ่งบริหารจัดการ พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล ให้กับประเทศโดยภาพรวม เพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 162,700 ไร่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำอีกทั่วประเทศให้ได้ 140.86 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ครัวเรือนได้รับประโยชน์จำนวน 2.10 ล้านครัวเรือน เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างตามงบลงทุนสามารถดำเนินการได้ ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมก่อนงานก่อสร้างเป็นสำคัญ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ และการขออนุญาตใช้พื้นที่ เป็นต้น