กรมชลฯ ปลื้มผลตอบรับดี ยอดคนเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ครบรอบ 119 ปี กว่าล้านครั้ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การจัดงานนิทรรศการเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 119 ภายใต้ชื่อ RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน” ผ่านทางเว็บไซต์ 119 ปีกรมชลประทาน http://119year.rid.go.th ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2564 ตลอด 3 วัน ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด โดยมียอดผู้เข้าไปชมกว่าล้านครั้ง

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 119 ปี กรมชลประทาน ได้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคน้อยใหญ่ จนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ มุ่งมั่นเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมไปถึงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งล้วนเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็นการแสดงผลสำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้แก่ประชาชนและประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

กรมชลประทาน จึงได้จัดงานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 119 ปี  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition 360 องศา ภายใต้ชื่องาน “RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน” เป็นการจัดงานนิทรรศการบนโลกออนไลน์ ผ่าน 2 โซนหลัก ได้แก่ โซนที่ 1 Grand Pavilion ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งสายน้ำ ภายใต้แนวคิด “สนุกไปกับนวัตกรรมแห่งสายน้ำ” (RID Floating City)  และโซนที่ 2 RID in Wonderland แสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานชลประทานและความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนและประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ 119 ปีกรมชลประทาน http://119year.rid.go.th เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2564 ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าชมนิทรรศการ ผ่านเว็บไซต์ 119 ปี กรมชลประทาน ตลอด 3 วัน รวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านวิว และมีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รวม 1,593,434 บาท ซึ่งเว็บไซต์นิทรรศการเสมือนจริงของ กรมชลประทาน จะยังเปิดให้เข้าชมต่อไปได้แม้จะสิ้นสุดงานในวันที่ 14 มิถุนายนแล้วก็ตาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างต่อเนื่อง

“การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจในการเข้าชมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งของกรมชลประทาน ที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจภารกิจและนวัตกรรมด้านการชลประทานมากขึ้น กรมชลประทาน จะร่วมแรงร่วมใจก้าวเข้าสู่ปีที่ 120 ขับเคลื่อนภารกิจของกรมชลประทาน ให้บรรลุผลตามแนวทาง RID TEAM “เราจะก้าวไปด้วยกัน” มุ่งสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ  สร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว