กรมชลฯ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง แก้ท่วม-แล้ง สุโขทัยอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมแถลงข่าวชี้แจง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของผลการศึกษาโครงการฯ แนวทางรับมืออุทกภัย รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ของจังหวัดสุโขทัย พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Facebook Live กรมชลประทาน

สำหรับโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร มีงานที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประกอบไปด้วย งานปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ โดยมี การก่อสร้างอาคารใหม่ 6 แห่ง ปรับปรุงอาคารเดิม 32 แห่ง งานรื้อถอนอาคารที่กีดขวางทางน้ำ 22 แห่ง ส่วนอาคารเดิมที่ใช้งานได้ปกติจะคงไว้ 50 แห่ง รวมอาคารในคลองหลังปรับปรุงที่อยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยทั้งสิ้น 88 แห่ง และงานปรับปรุงแก้มลิงอีก 7 แห่ง พื้นที่แหล่งน้ำรวม 845 ไร่ ความจุใช้การได้รวม 5.29 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 5,170 ไร่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี

ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงโครงการตามผลการศึกษาแล้วร่วมกับการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้สามารถกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึง โดยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่อยู่ด้านปลายคลอง สามารถสำรองน้ำไว้ในคลองได้มากขึ้น และใช้หมุนเวียนให้พอเพียงในการจัดรอบเวรการส่งน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการแก้มลิง ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้