กรมชลประทาน สั่งบุคลากรทำงานที่บ้าน 100% ยกเว้นงานบริการปชช. คุมเข้มโควิดระบาด

กรมชลประทาน ขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และศบค. สั่งเข้มคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สั่งให้เจ้าหน้าที่ WFH 100% ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ และ ศบค. โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 กระจายออกไปเป็นวงกว้าง จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ศบค. อย่างเคร่งครัด เบื้องต้นให้หน่วยงานในสังกัดปรับแผนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกประเภท ยกเว้นงานที่จะต้องบริการประชาชน บริการหน่วยงานภายนอก เป็นปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home : WFH) 100 % ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 ก.ค. 64 เพื่อลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง และสีแดงเข้ม ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนพื้นที่อื่นๆ ขอให้พิจารณาตามมาตรการที่เข้มงวดของจังหวัดนั้นๆ สำหรับการประชุมหารือ สัมมนา ขอให้ใช้ระบบสารสนเทศหรือระบบออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการให้บริการต่อประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งงานส่งน้ำ บำรุงรักษา งานป้องกัน บรรเทาภัย และการรักษาความปลอดภัย เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ