กรมชลประทาน กับแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชลประทาน และเกษตรกร

บิ๊กเกรียน ตามติดภารกิจของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำช่วงเริ่มต้นฤดูปลูกข้าวที่จะเริ่มประมาณเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม

ภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ชลประทาน คือ ต้องบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ด้วยการลงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุย และให้ข้อมูลกับชาวบ้านในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ ตลอดจนการกำหนดแนวทางความร่วมมือทำงานระหว่างกรมชลประทานกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อบูรณาการแผนการเพาะปลูกข้าว เพื่อลดเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากปัญหาภัยพิบัติ

เพราะการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำ และการลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและตัวแทนเกษตรกร ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกรอบใหม่ เป็นภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ชลประทาน เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ หากพบปัญหาอุปสรรค ก็จะสามารถรายงานขอความช่วยเหลือมายังส่วนกลางได้อย่างทันการณ์นั่นเอง