กรมชลประทาน กับมาตรการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย

ปัญหาภัยแล้งในแต่ละปี ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด หนีไม่พ้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรไทย ดังนั้น นอกเหนือภารกิจหลัก ในการทุ่มสรรพกำลังและความคิดในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้น้ำอย่างพอเพียงและเท่าเทียมแล้ว ทั้งการเกษตร และอุปโภคบริโภคแล้ว

เพื่อเป็นการบรรเทาช่วยเหลือเหลือพี่น้องเกษตรกรอีกทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีโครงการมาตรการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามแนวคิดของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการดังกล่าว เน้นการจ้างงานครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 88,000 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 3-7 เดือน

ทั้งนี้ หลังจากเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา สามารถช่วยเหลือจ้างงานพี่น้องเกษตรกรไปได้แล้ว ??,??? คน

คิดเป็นวงเงิน ?,??? ล้านบาท

ปัจจุบัน กรมชลประทาน ยังมีตำแหน่งงานรับได้อีกประมาณ 10,000 คน

ผู้ที่สนใจ หรือ ต้องการสมัครงาน สามารถสอบถาม หรือสมัครได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทรสายด่วน ☎️ 1460