กรมชลประทาน กับภารกิจบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน

กรมชลประทาน เดินหน้าบริหารจัดการน้ำ รับมือหน้าฝน ปี 2563

เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูฝน และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปี 2564

พูดคุยกับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ถึงแนวคิดการจัดการบริหารน้ำในช่วงหน้าฝน คือ ใช้น้ำฝน เป็นน้ำหลัก และใช้น้ำชลประทาน เป็นน้ำเสริม
หากเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ก็สามารถใช้น้ำชลประทานมาช่วยชดเชย

ภายใต้กรอบแนวทางบริหารน้ำของกรมชลประทาน 3 หลัก คือ
1.ทั่วถึง
2.พอเพียง
3. เป็นธรรม